Етичен код на Childbirth International

Всички професионалисти, които обучават или са сертифицирани от Childbirth International са длъжни да се съгласят да спазват Етичния и професионален код на организацията. Като сертифицирана дула и инструктор по подготовка за раждане, аз също спазвам този код.

От тях се очаква да демонстрират честност, интегритет, прозрачност и професионална отговорност в работата си и при контактите си с клиенти, колеги, общността и други професионалисти в сферата на бременността, раждането и кърменето.

Честност

Професиоалистите обучени в Childbirth International следва да комуникират честно и да представят ясно себе си по отношение на своето образование, опит, ограничения и граници. Те дават ясна информация за:

 • своето обучение
 • своя опит и ограничения
 • доколко могат да са на разположение на клиентите си
 • своите собствени нужди
 • професионалните си граници

Интегритет

Професионалистите, обучени в Childbirth International демонстрират интегиритет като:

 • гарантират конфиденциалност на клиентите си, освен ако нямат тяхно позволение да разкрият информация за тях, или законът не го изисква
 • уважават достойнството (емоционално, физическо, културно, духовно) на своите клиенти и техните близки
 • вниметелно обмислят своите решения и действия
 • уважават експертизата, гледните точки и опита на екипа, избран от клиентите им
 • демонстрират уважение и чесност
 • насърчават уважителна грижа към всички свои клиенти
 • избягват да дават съвет или препоръки
 • предлагат само услуги, за които са били обучени и ясно дават да се разбере, ако дадена услуга, предлагана от тях, е свъзана с умения придобити от други професионални квалификации
 • приемат, че съществува неравно третиране по отношение на маргинализираните и уязвими хора
 • избягват да са в противоречие с екипа на клиента си
 • цитират коректно автора на материалите, които ползват и искат разрешение за ползване
 • избягват промотирането, препоръчването или раздаването на мостри на продукти, които могат да застрашат кърменето (например бутилки, залъгалки, адаптирани млека)

Прозрачност

Всеки обучаващ се и сертифициан в CBI е длъжен да осигури прозрачна информация за:

 • таксите си, начини на отказ и връщане на парите
 • услугите, които предлага и ограниченията на тези услуги
 • периоди, през които няма да може да поема ангажименти и евентуални зместници
 • етични или лични причини, поради които няма да може да предостави дадена улуга в определени случаи
 • всякакъв вид конфликт на интереси
 • своята дейност и доходи през държавата, в която работят

Отговорност

Всеки професионалист, обучен и сертифициран от CBI, е отговорен:

 • да подкрепя клиентите си сами да взимат своите решения
 • да предоставя обещаните услуги
 • да бъде точен при срещи с клиенти
 • да действа по начин, които предпазва него или клиентите му от заразяване или нараняване по възможно най-добрия начин
 • да дава толкова информация, колкото клиентът поиска, в рамките и ограниченията на професионалната си квалификация
 • да съдейства на екипа на клиента си
 • да подкрепя решенията на клиента си
 • да изгражда позитивни професионални отношения с клиентите си и техния екип
 • да изгражда позитивни професионални отношения със здравните работници
 • да спомага за разрешаване на конфликти когато е възможно
 • да търси възможности за повишаване на компетентността си
 • да промотира най-добрите практики във връзка с репродуктивното и детско здраве
 • да цени средствата и уменията, които помагат на клиентите му да постигат целите си и да поемат отговорност за своите решения (например да правят проучване, да преценяват, комуникационни умения, взимане на решения).

Обучаващите се и сертифицирани професионалисти от CBI НЕ могат да правят медицински прегледи, да поставят диагнози или да предписват лечение.

Социални медии

Когато използват социални медии, професионалистите обучени и сетифицирани от CBI:

 • комуникират с уважение
 • избягват използването на подбудителен език или клевети
 • запазват конфиденциалността на клиентите си и техните семейства